ผู้ใช้ที่ต้องการยืมหนังสือของหอสมุดวังท่าพระ โปรดใช้บริการจองออนไลน์ (Request)
หรือแจ้ง ชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา หนังสือที่ต้องการ
และหอสมุดที่รับหนังสือทาง SUT SUT ตั้งแต่วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น.

Search Books, Journals, and Audio Visual Materials

Search Article in Journals
(บทความ)

Location

SUP = Petchburi Information Technology Library
SUS = Sanamchandra Palace Library
SUT = Thapra Palace Library
WebPAC PRO © Innovative Interfaces, Inc.